• Akademia wzorowej edukacji- AWE

        Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

        Partner: Gmina Miasto Elbląg

        Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

        Wartość projektu:  5 783 368,04 zł

        Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł

        Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

        Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:

        Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

        Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu

        Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

        W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

        Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

        Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

        W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

        Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

        W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.

        Matematyka- indywidualizacja i eksperyment w edukacji przyszłości

        Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt. Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

        Koszty projektu: 4 316 693,47, w tym dofinansowanie UE: 3 663 744,99

        Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

        Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Informacje o projekcie- zobacz

        Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

        Projekt „Zdalna Szkoła+” to program, którego  celem jest zapewnienie uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom niezbędnego do kontynuowania nauki w formie zdalnej sprzętu, w związku z pojawieniem się epidemii COVID-19. Konkurs ma charakter grantowy, a o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy. W ramach otrzymanych środków możliwy jest zakup sprzętu komputerowego jak laptopy czy tablety, niezbędnych akcesoriów (np. myszki, słuchawki) oraz dostępu do internetu.

        Eksperyment edukacją przyszłości

        „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

        Laboratoria przyszłości

        Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.