• Historia szkoły

    • 1947/1948 
     - Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
     - Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
     - Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa.
     1948/1949 
     - Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
     - W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
     1949/1950 
     - Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
     - W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
     - Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
     - Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
     1950/1951 
     - W listopadzie 1950 roku kierowniczką szkoły została Pani Magdalena Chylewska. 
     - Wprowadzono dzienniczki ucznia. 
     1951/1952 
     - Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Władysława Błeszyńska. 
     - Działalność rozpoczęło Koło Miłośników Przyrody. 
     1952/1953 
     - Zorganizowano pierwsze kółka pomocy koleżeńskiej. 
     - Powstał pierwszy zespół taneczny. 
     1953/1954 
     - Działalność rozpoczęła Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). 
     - Nauczyciele z pomocą uczniów klas VII prowadzili nauczanie analfabetów wśród mieszkańców ulic położonych w rejonie szkoły. 
     1955/1956 
     - Kierownikiem szkoły została Pani Weronika Winter. 
     - Powstał  pierwszy chór szkolny. 
     1957/1958 
     - Część uczniów przeszła do otwartej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 14. 
     1958/1959 
     - Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 
     1959/1960 
     - W styczniu 1960 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. 
     1960/1961 
     - Powstał Samorząd Szkolny (SU). 
     - Swoją działalność rozpoczęło koło historyczne. 
     1961/1962 
     - W wyniku wprowadzenia Ustawy o systemie oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 r., szkoła przekształciła się z placówki siedmioklasowej w ośmioklasową. 
     - Naukę pobierała największa liczba uczniów w dziejach szkoły 865 uczniów zgromadzonych w 23 klasach. 
     1962/1963 
     - Z powodu silnych mrozów na przełomie stycznia i lutego zawieszono zajęcia szkolne. 
     1969/1970 
     - Dyrektorem szkoły została Pani Zofia Chłopecka. 
     - Wprowadzono odznakę Wzorowego Ucznia. 
     - Założono księgę pochwał, do której wpisywano nazwiska uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. 
     - Wprowadzono rywalizację między klasami o proporzec przechodni. 
     1971/1972 
     - W czerwcu szkoła obchodziła 25- lecie działalności, w czasie uroczystości szkole nadano imię Marii Skłodowskiej -Curie. Placówka otrzymała także sztandar. 
     1975/1976 
     - Dyrektorem szkoły został Pan Tadeusz Serowiński. 
     - W budynku szkoły rozpoczął się kapitalny remont, który trwał cały rok szkolny. Młodzież naszej szkoły wraz z kadrą pedagogiczną rozdzielono do dwóch szkół: SP 14 i SP 21. 
     1976/1977 
     - W drugim semestrze założono działkę szkolną. 
     1977/1978 
     - Wprowadzono dwie soboty wolne od nauki: w kwietniu i maju. 
     - Doszły klasy uzawodowione. 
     - Powstało boisko szkolne. 
     1978/1979 
     - Zarządzono likwidację szkoły w budynku przy ulicy Czerniakowskiej 22. 
     1979/1980 
     - Szkoła kontynuowała działalność w budynku przy ulicy 22 Lipca. 
     - W styczniu 1980 roku oddano do użytku sklepik szkolny. 
     - Powstało  pierwsze lodowisko. 
     - Uroczyście obchodzono Międzynarodowy Rok Dziecka (1980). 
     - Zainstalowano oświetlenie boiska. 
     - Urządzono harcówkę. 
     - Założono kronikę SKS. 
     1981/1982 
     - Wszystkie soboty ogłoszono dniami wolnymi od nauki. 
     - Pracę rozpoczął pedagog szkolny. 
     - Wprowadzono ”dzień kolorowy”, co oznaczało, że w wyznaczonym dniu tygodnia uczniowie mogli przyjść do szkoły bez fartuszków. 
     - Wprowadzono zeszyty uwag dla każdej klasy. 
     1983/1984 
     - Rozpoczął pracę radiowęzeł szkolny. 
     - Z montażem piosenek i wierszy dla dzieci wystąpili warszawscy aktorzy: Maciej i Damian Damięccy. 
     1984/1985 
     - Z okazji czterdziestolecia PRL  Samorząd Uczniowski zorganizował sesję popularnonaukową pod hasłem „Dorobek Polski Ludowej w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży”. 
     - Otwarto Izbę Tradycji Szkoły. 
     - Powołano Szkolny Sąd Koleżeński do rozwiązywania konfliktów między uczniami. 
     - Gościem szkoły była poetka Danuta Wawiłow. 
     1988/1989 
     - Opracowano Regulamin Szkoły. 
     1989/1990 
     - Działalność zakończyło Towarzystwo Polsko-Radzieckie. 
     1990/1991 
     - Dyrektorem szkoły została Pani Irena Rudniak. 
     - Wprowadzono do szkoły lekcje religii. 
     - Dnia 25 kwietnia 1991 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic. W związku z tym szkoła, nie zmieniając siedziby, zmieniła adres z ulicy 22 Lipca 4 na aleję Józefa Piłsudskiego 4. 
     1991/1992 
     - Naukę w szkole rozpoczęła pierwsza klasa integracyjna. 
     - Działalność rozpoczęło koło ekologiczne. 
     - Uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach na basenie. 
     - Wprowadzono nową  skalę ocen: od 1 do 6. 
     1992/1993 
     - Uroczyście obchodzono potrójne święto zasłużonego pracownika szkoły, pana konserwatora Władysława Pychnera: 70-te urodziny, 45-lecie pracy i 30-lecie pracy w szkolnictwie. 
     - Opracowano Statut Szkoły. 
     1993/1994 
     - Wprowadzono zajęcia logopedyczne. 
     1994/1995 
     - Wprowadzono zajęcia rehabilitacyjne. 
     1995/1996 
     - Szkoła gościła delegację nauczycieli ze Szwecji z Romneby. Rozmawiano o sytuacji dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej. 
     - W marcu uczennica klasy integracyjnej Katarzyna Tamkun przebywała wraz z grupą dzieci niepełnosprawnych ze wspólnoty „Wiara i światło” w Szwecji na zaproszenie Bernta Eriksona. Dziewczynka wystąpiła tam w przedstawieniu teatralnym. 
     1996/1997 
     - Szkoła przyłączyła się do akcji Sprzątanie Świata. 
     - Koło Ekologiczne zbierało podpisy pod petycją do Sejmu i Senatu, popierającą ustawę o prawach zwierząt. 
     1997/1998 
     - Uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie szkoły. 
     - Pierwszy raz odbył się Bal Prymusów, czyli spotkanie najlepszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
     - Powołano Rzecznika Praw Ucznia. 
     - Otwarto salę rehabilitacyjną. 
     1998/1999 
     -  Klasy VI po raz pierwszy wyjechały na zajęcia do Szkoły Edukacji Ekologicznej w Piaskach. 
     1999/2000 
     - Rozpoczęła się reforma oświaty. W wyniku wprowadzonych zmian szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. 
     - Opracowano Program Wychowawczy Szkoły. 
     - Opracowano Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 
     - W klasach I-III w miejsce ocen cyfrowych wprowadzono noty opisowe. 
     2000/2001 
     - Opracowano Katalog Praw i Obowiązków Ucznia. 
     - Biblioteka szkolna otrzymała nowe przestronne pomieszczenie, co pozwoliło na utworzenie czytelni. 
     - Powstał Katalog Praw Nauczyciela. 
     - Uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali testy kompetencji. 
     2001/2002 
     - We wrześniu 2001 oddano do użytku salę komputerową. 
     - Odbyły się warsztaty międzynarodowe. Przybyła na nie młodzież z Litwy, Łotwy i Polski uczyła się, jak: „Efektywnie współdziałać z ludźmi, pobudzać ich kreatywność, przekonywać do realizacji wspólnych celów”. 
     2002/2003 
     - Placówka otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”. 
     2004/2005 
     - Uczniowie z Klubu Europejskiego wzięli udział w Forum Szkolnych Klubów Europejskich zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. 
     2005/2006 
     - W szkole zaczęto prowadzić zajęcia  metodą Tomatisa. 
     - Powstał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”. 
     - Laureat Konkursu Języka Polskiego.
     2006/2007 
     - Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Iwona Ratajczyk - Zyśk. 
     - Rozpoczął swą działalność „Uniwersytet dla Rodziców” i Zespół do spraw integracji.
     - Laureat Konkursu Matematycznego.
     - Szkoła uzyskała pierwszy wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
     2007/2008 
     - Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami  łyżwiarstwa figurowego. 
     - Ujednolicono strój szkolny. 
     - Wprowadzono muzykoterapię. 
     2008/2009
     - Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami z piłki nożnej.
     - Utworzono Salę Doświadczania Świata.
     - Powstanie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. 
     - Interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik.
     2009/2010
     -Trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
     - I międzyszkolna edycja  You Can Dance.
     od 2010
     - Realizacja innowacji pedagogicznych:

     • Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie
     • Urodzeni pod gwiazdami
     • Let’s speak English

     2011/2012
     - Powstanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.
     2012/2013
     - Szkołę odwiedził Premier RP - Donald Tusk.      
     - Placówka uzyskała trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 
     2013/2014
     - udział w dwuletnim projekcie partnerskim realizowanym w ramach programu Comenius pod hasłem  „Under the same sky” (Pod tym samym niebem)
     - II miejsce drużyny chłopców w Turnieju Eliminacyjnym Siatkówki KINDER+SPORT 2015 w Lidzbarku
     - niezwykłe zajęcia w przenośnym planetarium Planet Expres
     - wizyta gości z krajów partnerskich w ramach programu Comenius
     2014/2015
     - oddanie do użytku windy dla niepełnosprawnych 
     - I miejsce w turnieju siatkarskim „Pożegnanie lata”
     - I miejsce w Grze Miejskiej w ramach projektu "Spacer w przeszłość"
     - przystąpienie do Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego. Podpisanie Inauguracyjnego Aktu Akademii SOS
     - Szkolna wycieczka do Berlina. Uczniowie odwiedzili Muzeum Natury, Techniki oraz Muzeum Pergamońskie
     - pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Rummikub
     2015/2016
     - organizacja festynu z inicjatywy Rady Rodziców „Rodzinny plac zabaw”
     - obchody 10-lecia istnienia UKS „Szóstka”

     2016/2017

     - nowym dyrektorem zostaje pani Mirosława Dańczyszyn

     - udział w kampanii Rowerowy Maj

     - Fizyka dla smyka

     - Pierwsza edycja Mini Master Szef

     - zorganizowanie pikniku "Bezpiecznie tu i tam"

     - Bicie Rekordu w Jednoczesnym Prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej

     - udział w akcja "Szlachetna Paczka"

     - Akcja "Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach"

     - zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Gambii,

     - Certyfikat "Wiemy, Jak! Nowe technologie w szkole"

     - udział w projekcie "Bitwa o zdrowie"

     - Telewizja regionalna wyemitowała materiał z programowania w naszej szkole

     - udział w projekcie e-Twinningowym"EasterTraditions and Fantasies”

     - Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi „Twoja Krew- Moje Życie”

     - Piknik rodzinny "Czas na zdrowie"

     - udział w akcji "Pierwszy dzwonek"

     - udział w akcji „Bieg na 6 łap”

     2017/2018

     - Udział w akcji Fundacji „Mam Marzenie”
     - Organizacja Międzyświetlicowego Konkursu „Mam Talent”
     - Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi
     - Udział w 25.Finał WOŚP
     - Certyfikat „WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole!
     - Fizyka dla Smyka w SP nr 6
     - Erasmus+ Sport Polski Związek Karate- projekt „Sport at School”
     - Międzynarodowy projekt e-Twinning„EasterTraditions and Fantasies”
     - Turniej ekologiczny ”Zostań ZUO-czyńcą”
     - Ogólnopolska Kampania „Rowerowy maj”- I miejsce
     - Organizacja II Międzyświetlicowego Konkursu „Master Chef'”
     - Jubileusz 70-lecia
     - Nasz „Turbokozak” - Kamil Lenda
     - Udział w konkursie Marie Curie 150Creative Video Challenge organizowanym przez ESTRO(EuropeanSociety for Radiotherapy and Oncology ) Cancer
     Foundation.
     - Puchar Elbląga w Łyżwiarstwie Figurowym
     - Projekt "Cybernauci. Bądź bezpieczny w sieci".
     - Wyjątkowy gość Pani Virginia FareloMorles. Praktykantka z Hiszpanii pomaga w prowadzeniu lekcji języka angielskiego, w wolnych chwilach także hiszpańskiego
     - Projekt edukacyjny „Rozmawiasz- Pomagasz”, przyjaźń online między uczniami z Polski oraz Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.
     2018/2019
     - Organizacja biegu im. generała Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego w ramach projektu zgłoszonego przez Samorząd Uczniowski na Dziecięcej Radzie Miasta Elbląga,
     - Akcja „Czary mary okulary” organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,
     - Akcja "Pomagamy zwierzętom ze schroniska",
     - I Festiwal Pieśni Patriotycznej „MOJA OJCZYZNA” w Szkole Podstawowej Nr 6 w Elblągu,
     - Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”,
     - Udział w uroczystej Mszy Św z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz pochodach na Starym Mieście,
     - Jarmark Anielski,
     - Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku“,
     - Sukcesy UKS Szóstka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencji łyżwiarstwo figurowe,
     - Uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminów po szkole podstawowej,
     - I miejsce w Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj,
     - Certyfikat „Lepsza szkoła” edycja 2018/2019 GWO,
     - Certyfikat dla SP 6 w Elblągu za Ogólnopolski projekt „Młodzi cyfrowi, cyfrowi Rodzice” Fundacji Dbamy o z@sięg,
     - Ogólnopolska Akcja IV przerwa na czytanie- Dyplom uczestnictwa dla SP 6 w Elblągu.
     2019/2020
     - Festyn rodzinny - Święto pieczonego ziemniaka,
     - Festyn rodzinny - Jarmark Anielski, 
     - I Szkolne zawody pływackie Chlaponiada 2019,
     - Udział w akcji  "Szlachetna Paczka",
     - Udział w akcji -  WOŚP,
     - Certyfikat „Sprzątanie świata 2019” Fundacja Nasza Ziemia,
     - Szkolne koło wolontariatu - Akcja pierwszy dzwonek,
     - Szkolne koło wolontariatu - Akcja  wolontariuszy na potrzeby zwierząt  z ośrodka tymczasowej rehabilitacji dzikich zwierząt w Nowy Monasterzysku,
     - Certificate of Excellence in CodingLiteracy, 2019 EU CodeWeek, 4 All Challenge,
     - Dyplom za udział w akcji  "Szkoła Pamięta",
     - Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
     - Projekt edukacyjny"Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy",
     - Program profilaktyki czerniaka,
     - „Nie hejtuję - reaguję”- ogólnopolska kampania edukacyjno- profilaktyczna- projekt edukacyjny przeciw cyberprzemocy, nienawiści i hejtu,
     - Gala prymusa 2019/2020,
     - Tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z biologii organizowanym przezWarmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 – Jan R. 6c,
     - Finalista w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego organizowanym przezWarmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020- Błażej M. 7c,
     - Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju  z powodu stanu epidemicznego spowodowanego wirusem SARS - COVID19,
     - Kształcenie na odległość, nauka i praca zdalna od 16.03.2020.