"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Witkowska.
 • E-mail: katarzyna.witkowska@sp6.elblag.pl
 • Telefon: 55 625 85 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblagu
 • Adres: 82-300 Elbląg Al. Józefa Piłsudskiego 4
 • E-mail: sekretariat@sp6.elblag.pl
 • Telefon: 55 625 85 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia; - wejście główne od al. Piłsudskiego przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wejście od ul. Beniowskiego (szatnia) nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Od
strony parkingu znajduje się winda – przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed wejściami do budynku brak przycisków przywołujących do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem, który udzieli pomocy w dotarciu do wejścia dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami .Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są oznaczone 4 miejscami. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrach i parterze. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, I piętrze oraz na II piętrze. Do budynku i wszystkich pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie zainstalowano systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego. Na terenie szkoły znajduje kompleks sportowy ORLIK z 2 wejściami: wejście jedno jest od budynku szkoły, drugie od strony parku Kajki. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w kontenerze numerze 3. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja