"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Integracja


               Od wielu lat nasza szkoła pracuje w oparciu o ideę integracji. Polega ona na tym, że w tej samej klasie uczą się dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawni rówieśnicy. Razem spędzają przerwy, korzystają ze świetlicy szkolnej, uczestniczą  w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach oraz imprezach kulturalno – oświatowych.

 

Korzyści z integracji:
 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 •  poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • wzajemna akceptacja,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość „dawania”,
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.
INTEGRACJA  W SZKOLE
 • Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
 • Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia.
 • Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
 • Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.
 
ORGANIZACJA  PRACY  W KLASACH INTEGRACYJNYCH:
 • W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
 • W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 • W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
 • Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym.
 • Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy:
  - zajęcia rewalidacyjne
  - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  - logopedia,
  - zajęcia z psychologiem, pedagogiem,
  - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
  - zajęcia metodą Warnkego,
  - zajęcia metodą Tomatisa.
 
 
DLACZEGO  WARTO  WYBRAĆ  KLASĘ INTEGRACYJNĄ?
 
Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:
 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
 • opieka dwóch pedagogów,
 • mała liczebność grupy,
 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.
Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, najważniejszym celem klasy jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.
 
SYSTEM OCENIANIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH:
 • System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 • Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
 • Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
 
            Integracja jest skomplikowanym, czasochłonnym procesem, który pociąga za sobą niejednokrotnie szereg rozmaitych trudności związanych zarówno z edukacją i wychowaniem oraz z przygotowaniem technicznym budynku. Trudności te zainspirowały wiele zmian w placówce: stopniowo zlikwidowano bariery architektoniczne, dostosowano sanitariaty do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, stworzono gabinety do rewalidacji indywidualnej, rehabilitacji, logopedii, wyposażając je w odpowiednie sprzęty i pomoce dydaktyczne. Ponadto nasza szkoła dysponuje windą, z której korzystać mogą osoby niepełnosprawne ruchowo. Rozwój działalności integracyjnej w naszej szkole pociąga za sobą konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności nauczycieli w dziedzinie pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Nasza placówka oferuje wykwalifikowaną kadrę i szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Z każdym rokiem przybywają nowi uczniowie, którzy są dla nas wyzwaniem i obiektem troski. Ich zwiększająca się liczba motywuje nas i powoduje, że podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach, podejmując studia podyplomowe. 
 

 

Zachęcamy także, do zapoznania się z historią integracji w Naszej Szkole!       

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja