"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


REKRUTACJA


 

DO  KLAS  I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

    

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu posiada 63 wolnych miejsc w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019

 

 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

-  na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
-  na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

     Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

 

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

 

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz
z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

 


Kryteria naboru przyjęte uchwałą nr XXV/480/Rady Miejskie w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.

L.p.

Kryterium

liczba punktów

1.

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2.

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3.

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4.

wielodzietność rodziny kandydata

3

5.

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły

2

6.

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają
w obwodzie szkoły

2

 

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I               
w szkole podstawowej

5.03.2018r. godz.14:00

7.05.2018r.

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń        
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem       
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

6 - 16.03.2018r.

8 - 11.05.2018r.

 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków             

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami
w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

6 - 16.03.2018r.

8 - 11.05.2018r.

3.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru

6 - 19.03.2018r.

8 - 14.05.2018r.

                           SYMULACJA

20-21.03.2018r.

15-16.05.2018r.

4.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

22 - 23.03.2018r.

17.05.2018r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2018r.

o godz. 14.00

18.05.2018r.

o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

 

27 - 29.03.2018r.

 

21-23.05.2018r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2018r.

o godz. 14.00

24.05.2018r.

o godz. 14.00

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego


 

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

 


 

Od września 2018 r. rozpocznie działalność Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
w Elblągu, przy ul. Agrykola 6

 

Przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej - piłki nożnej.

Wszelkie czynności związane z rekrutacją należy dopełnić w szkole przy ul. Agrykola 6 
(obecnie Gimnazjum nr 5)
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I sportowych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych  

5.03.2018r.

godz. 14.00

7.05.2018r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6-12.03. 2018r.

8-11.05.2018r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawnościowych  fizycznych

14-21.03.2018r.

14-18.05. 2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

23.03.2018r.
o godz. 12.00

21.05.2018r.

o godz. 12.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

26.03.2018r.

22-23.05.2018r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2018r.

o godz. 12.00

24.05.2018r.

 o godz. 12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

 

do 30.03.2018r.

 

do 30.05.2018r.

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

3.04.2018r.

o godz. 12.00

4.06.2018r.

o godz. 14.00

 

9.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

10.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

13.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Terminy naboru  do pozostałych klas sportowych (od klasy II do VIII) Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu,

przy ul. Agrykola 6 na rok szkolny 2018/2019 podane zostaną w późniejszym terminie

 
 

DO "SZÓSTKI "!!!

 

 

 

 

NASZA OFERTA

 

 

 

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu posiada 63 wolnych miejsc w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Prawie każdemu luty kojarzy się ze świętem zakochanych. Niewiele osób wie,…

Robimy pyszne zdrowe kanapki
Klasa 1a podjęła wielkie wyzwanie pod hasłem „Robimy pyszne zdrowe kanapki”.…

Pasowanie na czytelnika
19 lutego do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączyła klasa 1a. Był…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English