"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie


rekrutacja


 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Szanowni Państwo.
 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkołyoraz w dalszej kolejności
- na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona
z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

 

 

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

 

 

 

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Elbląg.

 

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy  postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

Kryteria naboru

L.p.

Kryterium

liczba punktów

1.

kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

20

2.

kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

8

3.

rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

4

4.

wielodzietność rodziny kandydata

3

5.

miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

2

6.

kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

2


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów są oświadczenia dostępne w formie elektronicznej na stronie www.eped.pl oraz w szkołach.
 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składaniadokumentów do klas I szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I               
w szkole podstawowej

04.03.2019 r.godz.14:00

6.05.2019 r.
Godz. 14:00

2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń       
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem       
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

05.03.2019 r.
(od godz. 8:00)- 15.03.2019 r.
(do godz. 15:00)

07.05.2019 r.
(od godz. 8:00)- 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)

 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków             

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

05.03.2019 r.
(od godz. 8.00)- 15.03.2019 r.
(do godz. 15.00)

07.05.2019 r.
(od godz. 8:00)- 10.05.2019 r.
(do godz. 15:00)

3.

Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru

5 - 18.03.2019 r.

7 - 13.05.2019 r.

                           SYMULACJA

19-21.03.2019 r.

14-15.05.2019 r.

4.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

22 -27.03.2019 r.

16 -17.05.2019 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2019 r.
o godz. 14.00

20.05.2019 r.
o godz. 14.00

6.

Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

29 - 03.04.2019 r.

21-22.05.2019 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

04.04.2019 r.

o godz. 14.00

23.05.2019 r.

o godz. 14.00

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

 

 


 

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły 


Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek  7:30 – 15:30
 

 (tel.55 625 85 01)

 


 

Jesteśmy Szkołą na Szóstkę !

 

 


Stawiamy przede wszystkim na NAUKĘ !

 

 

U nas odbywają się fantastyczne zajęcia z fizyki

 

 

 

Rozwijamy pasje - łyżwiarstwo

 

 

 

Podstawy programowania od pierwszej klasy

 

 

Nowoczesne metody nauczania

 

 

 

...połączone z tradycją i sztuką

 

 

 

Uwielbiamy się przy tym bawić !

 

 

 


 

Wspólnie odkryj z Nami to co nieznane ! :)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wyrusz w wirtualny spacer po szkole..

 

 Ostatnie zdjęcia


       

Ostatnie aktualności

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Prawie każdemu luty kojarzy się ze świętem zakochanych. Niewiele osób wie,…

Robimy pyszne zdrowe kanapki
Klasa 1a podjęła wielkie wyzwanie pod hasłem „Robimy pyszne zdrowe kanapki”.…

Pasowanie na czytelnika
19 lutego do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączyła klasa 1a. Był…

więcej »

Współpracujemy z:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Innowacje:

Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie

Urodzeni pod gwiazdami

Let’s speak English