"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Rekrutacja


 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz klas I sportowej szkoły podstawowej naprowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego elektronicznie wniosku. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

WAŻNE! ZAPISUJĄC DZECKO DO KLASY I SZKOŁY SPORTOWEJ NALEŻY WSKAZAĆ SPORTOWĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NA PIERWSZEJ PREFERENCJI!

I PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz sportowej szkoły podstawowej prowadzona jest zgodnie z:

 • ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • ustawą Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 • na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
 • na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

II. OBOWIĄZEK SZKOLNY DZIECKA

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

 • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

III. ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

 

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 5 do 18 marca 2020 r.

 

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

Kryteria naboru

Nr Kryterium Liczba punktów
1 kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 20
2 kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 8
3 rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 4
4 wielodzietność rodziny kandydata 3
5 miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 2
6 kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły 2

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów, są:

 1. pkt 1 – kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania kandydata
 2. pkt 2 - kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania kandydata
 3. pkt 3 - rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - potwierdzenia spełnienia kryterium dokonuje dyrektor szkoły podstawowej na podstawie dokumentacji szkoły
 4. pkt 4 - wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat
 5. pkt 5 - miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu pracy
 6. pkt 6 - kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania krewnego kandydata lub osoby pomagającej w sprawowaniu opieki.

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

V. ZAPISY DO SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Aby zapisać dziecko do klasy I szkoły sportowej należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i wraz z załącznikami (zgoda Rodziców/ Opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej oraz orzeczenie lekarskie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych) złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 5 do 13 marca 2020 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W składanym wniosku można wskazać dodatkowo jeszcze 2 szkoły, w kolejności zgodnie z preferencjami, ale jeśli kandydat ma być uczniem szkoły sportowej, to musi być ona zaznaczona na pierwszym miejscu (wskazana jako szkoła pierwszego wyboru).

Do klasy pierwszej szkoły sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. Wielodzietność kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Drugi etap rekrutacyjny przeprowadzany jest bezpośrednio w szkole - poza elektroniczną platformą edukacyjną www.eped.pl.

VI. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.

Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

VII. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci
do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

VIII.  DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szk. 2019/20 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

REKRUTACJA KANDYDATÓW, KTÓRZY W ROKU SZK. 2019/20 REALIZOWALI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Na wniosek rodziców dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż ta, w obwodzie której mieszka - jest przyjmowane do klasy I w tej szkole.

W tym celu rodzic składa wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (tak jak kandydat spoza obwodu szkoły) wraz z dodatkowym wnioskiem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szk. 2017/18 (dostępne w module „do pobrania”).

Rodzic kandydata po wypełnieniu formularza na stronie www.eped.pl , po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku zanosi go do szkoły podstawowej, w której w roku szk. 2019/20 w oddziale przedszkolnym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
Dyrektor szkoły dostarcza do Departamentu Edukacji i Sportu UM listę dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są przyjmowane do klasy I na mocy poniższego przepisu.

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl

 

 


 

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły 


Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek  7:30 – 15:30
 

 (tel.55 625 85 01)
 

 


 

Jesteśmy Szkołą na Szóstkę !

 

 

Stawiamy przede wszystkim na NAUKĘ !

 

 

 

U nas odbywają się fantastyczne zajęcia z fizyki

 

 

 

 

Rozwijamy pasje - łyżwiarstwo

 

 

 

 

Podstawy programowania od pierwszej klasy

 

 

 

 

Nowoczesne metody nauczania

 

 

 

...połączone z tradycją i sztuką

 

 

 

 

Uwielbiamy się przy tym bawić !

 

 

 


 

Wspólnie odkryj z Nami to co nieznane ! :)

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wyrusz w wirtualny spacer po szkole..

 

    

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Z kulturą na TY

Nie hejtuję - reaguję

Mali detektywi

Matematyka z klasą

Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy