"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. 

Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś

zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."

Maria Skłodowska-Curie

Godło Polski

Historia


 
 
 
1947/1948 
- Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła działalność we wrześniu 1947 roku. Grono nauczycielskie składało się z sześciu osób. Uczniowie uczęszczali do 10 klas (od I do VII). 
- Siedzibą szkoły był przedwojenny budynek przy ulicy Czerniakowskiej 22 (dzisiejsza siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej). 
- Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Zbigniew Krupa. 
1948/1949 
- Do szkoły uczęszczała najliczniejsza klasa w dziejach placówki. Była to klasa VI, która liczyła 53 uczniów. 
- W październiku odbyła się zbiórka uliczna na rzecz szkoły. Zebrane pieniądze wpłacono do PKO na konto Koła Rodzicielskiego 
1949/1950 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Jadwiga Górska. 
- W dokumentach pojawia się pierwsza notatka o szkolnych organizacjach (Związek Harcerstwa Polskiego; Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; Spółdzielnia Uczniowska; Polski Czerwony Krzyż; Szkolne Koło Odbudowy Warszawy). Prawdopodobnie istniały one już w poprzednim roku szkolnym. 
- Zorganizowano Szkolne Koło Sportowe (SKS) dla uczniów klas V-VII. 
- Wprowadzono obowiązek ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej. 
1950/1951 
- W listopadzie 1950 roku kierowniczką szkoły została Pani Magdalena Chylewska. 
- Wprowadzono dzienniczki ucznia. 
1951/1952 
- Stanowisko kierownika szkoły objęła Pani Władysława Błeszyńska. 
- Działalność rozpoczęło Koło Miłośników Przyrody. 
1952/1953 
- Zorganizowano pierwsze kółka pomocy koleżeńskiej. 
- Powstał pierwszy zespół taneczny. 
1953/1954 
- Działalność rozpoczęła Szkolna Kasa Oszczędności (SKO). 
1954/1955 
- Nauczyciele z pomocą uczniów klas VII prowadzili nauczanie analfabetów wśród mieszkańców ulic położonych w rejonie szkoły. 
1955/1956 
- Kierownikiem szkoły została Pani Weronika Winter. 
1956/1957 
- Powstał  pierwszy chór szkolny. 
1957/1958 
- Część uczniów przeszła do otwartej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 14. 
1958/1959 
- Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. 
1959/1960 
- W styczniu 1960 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. 
1960/1961 
- Powstał Samorząd Szkolny (SU). 
- Swoją działalność rozpoczęło koło historyczne. 
1961/1962 
- W wyniku wprowadzenia Ustawy o systemie oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 r., szkoła przekształciła się z placówki siedmioklasowej w ośmioklasową. 
- Naukę pobierała największa liczba uczniów w dziejach szkoły 865 uczniów zgromadzonych w 23 klasach. 
1962/1963 
- Z powodu silnych mrozów na przełomie stycznia i lutego zawieszono zajęcia szkolne. 
1969/1970 
- Dyrektorem szkoły została Pani Zofia Chłopecka. 
- Wprowadzono odznakę Wzorowego Ucznia. 
- Założono księgę pochwał, do której wpisywano nazwiska uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. 
- Wprowadzono rywalizację między klasami o proporzec przechodni. 
1971/1972 
- W czerwcu szkoła obchodziła 25- lecie działalności, w czasie uroczystości szkole nadano imię Marii Skłodowskiej – Curie. Placówka otrzymała także sztandar. 
1975/1976 
- Dyrektorem szkoły został Pan Tadeusz Serowiński. 
- W budynku szkoły rozpoczął się kapitalny remont, który trwał cały rok szkolny. Młodzież naszej szkoły wraz z kadrą pedagogiczną rozdzielono do dwóch szkół: SP 14 i SP 21. 
1976/1977 
- W drugim semestrze założono działkę szkolną. 
1977/1978 
- Wprowadzono dwie soboty wolne od nauki: w kwietniu i maju. 
- Doszły klasy uzawodowione. 
- Powstało boisko szkolne. 
1978/1979 
- Zarządzono likwidację szkoły w budynku przy ulicy Czerniakowskiej 22. 
1979/1980 
- Szkoła kontynuowała działalność w budynku przy ulicy 22 Lipca. 
- W styczniu 1980 roku oddano do użytku sklepik szkolny. 
- Powstało  pierwsze lodowisko. 
- Uroczyście obchodzono Międzynarodowy Rok Dziecka (1980). 
- Zainstalowano oświetlenie boiska. 
- Urządzono harcówkę. 
- Założono kronikę SKS. 
1981/1982 
- Wszystkie soboty ogłoszono dniami wolnymi od nauki. 
- Pracę rozpoczął pedagog szkolny. 
- Wprowadzono ”dzień kolorowy”, co oznaczało, że w wyznaczonym dniu tygodnia uczniowie mogli przyjść do szkoły bez fartuszków. 
- Wprowadzono zeszyty uwag dla każdej klasy. 
1983/1984 
- Rozpoczął pracę radiowęzeł szkolny. 
- Z montażem piosenek i wierszy dla dzieci wystąpili warszawscy aktorzy: Maciej i Damian Damięccy. 
1984/1985 
- Z okazji czterdziestolecia PRL  Samorząd Uczniowski zorganizował sesję popularnonaukową pod hasłem „Dorobek Polski Ludowej w zakresie kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży”. 
- Otwarto Izbę Tradycji Szkoły. 
- Powołano Szkolny Sąd Koleżeński do rozwiązywania konfliktów między uczniami. 
- Gościem szkoły była poetka Danuta Wawiłow. 
1988/1989 
- Opracowano Regulamin Szkoły. 
1989/1990 
- Działalność zakończyło Towarzystwo Polsko-Radzieckie. 
1990/1991 
- Dyrektorem szkoły została Pani Irena Rudniak. 
- Wprowadzono do szkoły lekcje religii. 
- Dnia 25 kwietnia 1991 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic. W związku z tym szkoła, nie zmieniając siedziby, zmieniła adres z ulicy 22 Lipca 4 na aleję Józefa Piłsudskiego 4. 
1991/1992 
- Naukę w szkole rozpoczęła pierwsza klasa integracyjna. 
- Działalność rozpoczęło koło ekologiczne. 
- Uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w zajęciach na basenie. 
- Wprowadzono nową  skalę ocen: od 1 do 6. 
1992/1993 
- Uroczyście obchodzono potrójne święto zasłużonego pracownika szkoły, pana konserwatora Władysława Pychnera: 70-te urodziny, 45-lecie pracy i 30-lecie pracy w szkolnictwie. 
- Opracowano Statut Szkoły. 
1993/1994 
- Wprowadzono zajęcia logopedyczne. 
1994/1995 
- Wprowadzono zajęcia rehabilitacyjne. 
1995/1996 
- Szkoła gościła delegację nauczycieli ze Szwecji z Romneby. Rozmawiano o sytuacji dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej. 
- W marcu uczennica klasy integracyjnej Katarzyna Tamkun przebywała wraz z grupą dzieci niepełnosprawnych ze wspólnoty „Wiara i światło” w Szwecji na zaproszenie Bernta Eriksona. Dziewczynka wystąpiła tam w przedstawieniu teatralnym. 
1996/1997 
- Szkoła przyłączyła się do akcji Sprzątanie Świata. 
- Koło Ekologiczne zbierało podpisy pod petycją do Sejmu i Senatu, popierającą ustawę o prawach zwierząt. 
1997/1998 
- Uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie szkoły. 
- Pierwszy raz odbył się Bal Prymusów, czyli spotkanie najlepszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 
- Powołano Rzecznika Praw Ucznia. 
- Otwarto salę rehabilitacyjną. 
1998/1999 
-  Klasy VI po raz pierwszy wyjechały na zajęcia do Szkoły Edukacji Ekologicznej w Piaskach. 
1999/2000 
- Rozpoczęła się reforma oświaty. W wyniku wprowadzonych zmian szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. 
- Opracowano Program Wychowawczy Szkoły. 
- Opracowano Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 
- W klasach I-III w miejsce ocen cyfrowych wprowadzono noty opisowe. 
2000/2001 
- Opracowano Katalog Praw i Obowiązków Ucznia. 
- Biblioteka szkolna otrzymała nowe przestronne pomieszczenie, co pozwoliło na utworzenie czytelni. 
- Powstał Katalog Praw Nauczyciela. 
- Uczniowie klas szóstych po raz pierwszy pisali testy kompetencji. 
2001/2002 
- We wrześniu 2001 oddano do użytku salę komputerową. 
- Odbyły się warsztaty międzynarodowe. Przybyła na nie młodzież z Litwy, Łotwy i Polski uczyła się, jak: „Efektywnie współdziałać z ludźmi, pobudzać ich kreatywność, przekonywać do realizacji wspólnych celów”. 
2002/2003 
- Placówka otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”. 
2004/2005 
- Uczniowie z Klubu Europejskiego wzięli udział w Forum Szkolnych Klubów Europejskich zorganizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. 
2005/2006 
- W szkole zaczęto prowadzić zajęcia  metodą Tomatisa. 
- Powstał Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”. 
- Laureat Konkursu Języka Polskiego.
2006/2007 
- Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Iwona Ratajczyk - Zyśk. 
- Rozpoczął swą działalność „Uniwersytet dla Rodziców” i Zespół do spraw integracji.
- Laureat Konkursu Matematycznego.
- Szkoła uzyskała pierwszy wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
2007/2008 
- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami  łyżwiarstwa figurowego. 
- Ujednolicono strój szkolny. 
- Wprowadzono muzykoterapię. 
2008/2009
- Utworzono klasę z dodatkowymi zajęciami z piłki nożnej.
- Utworzono Salę Doświadczania Świata.
- Powstanie Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej. 
- Interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik.
2009/2010
-Trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
- I międzyszkolna edycja  You Can Dance.
od 2010
- Realizacja innowacji pedagogicznych:
 • Matematyczne granie - myśl logicznie, licz praktycznie
 • Urodzeni pod gwiazdami
 • Let’s speak English
2011/2012
- Powstanie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.
2012/2013
- Szkołę odwiedził Premier RP - Donald Tusk.      
- Placówka uzyskała trzeci wynik w mieście ze sprawdzianu po szkole podstawowej. 
2013/2014
- udział w dwuletnim projekcie partnerskim realizowanym w ramach programu Comenius pod hasłem  „Under the same sky” (Pod tym samym niebem)
- II miejsce drużyny chłopców w Turnieju Eliminacyjnym Siatkówki KINDER+SPORT 2015 w Lidzbarku
- niezwykłe zajęcia w przenośnym planetarium Planet Expres
- wizyta gości z krajów partnerskich w ramach programu Comenius
2014/2015
- oddanie do użytku windy dla niepełnosprawnych 
- I miejsce w turnieju siatkarskim „Pożegnanie lata”
- I miejsce w Grze Miejskiej w ramach projektu "Spacer w przeszłość"
- przystąpienie do Siatkarskiego Ośrodka Szkoleniowego. Podpisanie Inauguracyjnego Aktu Akademii SOS
- Szkolna wycieczka do Berlina. Uczniowie odwiedzili Muzeum Natury, Techniki oraz Muzeum Pergamońskie
- pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Rummikub
2015/2016
- organizacja festynu z inicjatywy Rady Rodziców „Rodzinny plac zabaw”
- obchody 10-lecia istnienia UKS „Szóstka”
 
 

 

2016/2017

- nowym dyrektorem zostaje pani Mirosława Dańczyszyn

- udział w kampanii Rowerowy Maj

- Fizyka dla smyka

- Pierwsza edycja Mini Master Szef

- zorganizowanie pikniku "Bezpiecznie tu i tam"

- Bicie Rekordu w Jednoczesnym Prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej

- udział w akcja "Szlachetna Paczka"

- Akcja "Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach"

- zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Gambii,

- Certyfikat "Wiemy, Jak! Nowe technologie w szkole"

- udział w projekcie "Bitwa o zdrowie"

- Telewizja regionalna wyemitowała materiał z programowania w naszej szkole

- udział w projekcie e-Twinningowym"EasterTraditions and Fantasies”

- Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi „Twoja Krew- Moje Życie”

- Piknik rodzinny "Czas na zdrowie"

- udział w akcji "Pierwszy dzwonek"

- udział w akcji „Bieg na 6 łap”

 

2017/2018

- Udział w akcji Fundacji „Mam Marzenie”
- Organizacja Międzyświetlicowego Konkursu „Mam Talent”
- Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi
- Udział w 25.Finał WOŚP
- Certyfikat „WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole!
- Fizyka dla Smyka w SP nr 6
- Erasmus+ Sport Polski Związek Karate- projekt „Sport at School”
- Międzynarodowy projekt e-Twinning„EasterTraditions and Fantasies”
- Turniej ekologiczny ”Zostań ZUO-czyńcą”
- Ogólnopolska Kampania „Rowerowy maj”- I miejsce
- Organizacja II Międzyświetlicowego Konkursu „Master Chef'”
- Jubileusz 70-lecia
- Nasz „Turbokozak” - Kamil Lenda
- Udział w konkursie Marie Curie 150Creative Video Challenge organizowanym przez ESTRO(EuropeanSociety for Radiotherapy and Oncology ) Cancer
Foundation.
- Puchar Elbląga w Łyżwiarstwie Figurowym
- Projekt "Cybernauci. Bądź bezpieczny w sieci".
- Wyjątkowy gość Pani Virginia FareloMorles. Praktykantka z Hiszpanii pomaga w prowadzeniu lekcji języka angielskiego, w wolnych chwilach także hiszpańskiego
- Projekt edukacyjny „Rozmawiasz- Pomagasz”, przyjaźń online między uczniami z Polski oraz Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu.
 
2018/2019
- Organizacja biegu im. generała Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego w ramach projektu zgłoszonego przez Samorząd Uczniowski na Dziecięcej Radzie Miasta Elbląga,
- Akcja „Czary mary okulary” organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,
- Akcja "Pomagamy zwierzętom ze schroniska",
- I Festiwal Pieśni Patriotycznej „MOJA OJCZYZNA” w Szkole Podstawowej Nr 6 w Elblągu,
- Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”,
- Udział w uroczystej Mszy Św z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz pochodach na Starym Mieście,
- Jarmark Anielski,
- Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku“,
- Sukcesy UKS Szóstka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencji łyżwiarstwo figurowe,
- Uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminów po szkole podstawowej,
- I miejsce w Ogólnopolskiej Kampanii Rowerowy Maj,
- Certyfikat „Lepsza szkoła” edycja 2018/2019 GWO,
- Certyfikat dla SP 6 w Elblągu za Ogólnopolski projekt „Młodzi cyfrowi, cyfrowi Rodzice” Fundacji Dbamy o z@sięg,
- Ogólnopolska Akcja IV przerwa na czytanie- Dyplom uczestnictwa dla SP 6 w Elblągu.
 
2019/2020
- Festyn rodzinny - Święto pieczonego ziemniaka,
- Festyn rodzinny - Jarmark Anielski, 
- I Szkolne zawody pływackie Chlaponiada 2019,
- Udział w akcji  "Szlachetna Paczka",
- Udział w akcji -  WOŚP,
- Certyfikat „Sprzątanie świata 2019” Fundacja Nasza Ziemia,
- Szkolne koło wolontariatu - Akcja pierwszy dzwonek,
- Szkolne koło wolontariatu - Akcja  wolontariuszy na potrzeby zwierząt  z ośrodka tymczasowej rehabilitacji dzikich zwierząt w Nowy Monasterzysku,
- Certificate of Excellence in CodingLiteracy, 2019 EU CodeWeek, 4 All Challenge,
- Dyplom za udział w akcji  "Szkoła Pamięta",
- Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
- Projekt edukacyjny"Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy",
- Program profilaktyki czerniaka,
- „Nie hejtuję - reaguję”- ogólnopolska kampania edukacyjno- profilaktyczna- projekt edukacyjny przeciw cyberprzemocy, nienawiści i hejtu,
- Gala prymusa 2019/2020,
- Tytuł laureata w konkursie przedmiotowym z biologii organizowanym przezWarmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 – Jan R. 6c,
- Finalista w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego organizowanym przezWarmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020- Błażej M. 7c,
- Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w placówkach edukacyjnych na terenie całego kraju  z powodu stanu epidemicznego spowodowanego wirusem SARS - COVID19,
- Kształcenie na odległość, nauka i praca zdalna od 16.03.2020.
 

 


 

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

 

Właśnie te słowa w XIX wieku wypowiedziała Maria Skłodowska- Curie (…). Jej słowa z biegiem lat stały się mottem Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu.

 

  

 

 

 

        

Współpracujemy z:

UKS Szóstka Elbląg Szkoła z klasą Szkoła bez przemocy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych EFS Wf z klasą Bałtyckie Centrum Nurkowe ' Seawave' w Elblągu Nasz Orlik dziennik elektroniczny RODZINA 500+  OWOCE I WARZYWA W SZKOLE #BE ACTIVE BEZPIECZNIE TU I TAM CHROŃ UŚMIECH KLUB WIEWIÓRKĄ MISTRZOWIE KODOWANIA MLEKO Z KLASĄ MAŁY MISTRZ BANK POLSKI UMIEM PŁYWAĆ TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE ŚNIADANIE DAJE MOC CYBERNAUCI GOOD NETWORK LEPSZA SZKOŁA Ogólnopolski program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w katalogu Gwiazdor

Ciekawe projekty:

Baw się w kodowanie !

Profilaktyka Czerniaka

Aktywni Błękitni

Z kulturą na TY

SOC - Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Lekcja o Funduszach Europejskich VI

Świetliczaki na tropie.. zagadek

EkoEmocja